วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ชีวิตที่ดีกว่า

ชีวิตที่ดีกว่า


ในสังคมปัจจุบัน เราต้องต่อสู้กับปัญหารอบด้านทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ แต่ มีผู้หนึ่งสัญญากับ
เราว่า "เชิญมาซิทุกคนที่รู้สึกเหนื่อยใจและแบกภาระหนัก แล้วเราจะให้พวกคุณทั้งหลายหายเหนื่อยใจ"
เป็นคำเชิญที่เหมาะสมที่สุดในยุคนี้ เพราะใครเล่าจะไม่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักไม่ว่าจะเป็นเศรษฐี
ผู้ดีมีศักดิ์ คนยากจน ต่างคนต่างไม่พ้นที่แบกภาระอันหนักนี้ไว้ เช่นปัญหาทางบ้านแตกสาแหลกขาด

ความกระวนกระวาย โรคภัยไข้เจ็บ การเป็นทาสวิญญาณชั่ว และการตกเป็นทาสยาเสพติด เราต้องการ

หลุดพ้นแต่ทำไม่ได้ทั้งที่ได้พยายามต่อสู้มาแล้ว แต่สิ่งเหล่านี้กลับบีบรัดชีวิตหนักขึ้นทุกวัน ๆ เหมือนคน

ตกไปในบ่อโคลน ยิ่งพยายามก็ยิ่งจมลงไป เมื่อเรารับภาระอันเหน็ดเหนื่อยพระเจ้าได้สัญญาว่า

"มาหาเรา แล้วเราจะให้พวกคุณหายเหนื่อยใจ..." เป็นคำเชิญชวนที่มีความหมายยิ่งนักถ้ามาหาพระเจ้า

แล้วพระเจ้าจะทำอะไรให้แก่เรา คำตอบคือ ชีวิตที่ดีกว่า เป็นชีวิตที่รักแท้ สัตย์ซื่อ ชื่นชมยินดี มีชัยชนะนั้น

คือ ชีวิตนิรันดร์ ตามที่พระธรรมยอห์น บทที่ 3 ข้อ 16 "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จึงได้ประทานพระ

บุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์"

ชีวิตที่ดีกว่า เป็นชีวิตที่พระเจ้าพร้อมจะมอบให้ทุกคนเพราะชีวิตที่ดีกว่านั้นหมายถึง "ชีวิตที่พระเจ้าประทับ

อยู่กับผู้นั้น" เป็นชีวิตที่มีพลัง มีอำนาจ บริสุทธิ์ สะอาดอย่างที่เราคิดไม่ถึง ท่านจะประหลาดใจ เมื่อท่าน

ได้รับชีวิตที่ดีกว่านั้น

ท่านผู้อ่านที่รัก ท่านได้รับอภัยบาปนั้นหรือยัง ในสภาวะที่เป็นอยู่ขณะนี้จ้าท่านจะต้องเสียชีวิตลงท่านจะ


ไปไหน กับใคร บนแผ่นดีนสวรรค์กับพระเยซูคริสต์ตลอดนิรันดร์หรือกับมารซาตานในนรกชั้วนิรันดร์
ยังมีต่อไว้ว่างผมจะมาต่อนะครับ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คริสตจักรอ่างทองคริสตจักรอ่างทองแบ๊บติสต์
AngthongBaptistChurch

7/9 ถนนเทศบาล 11 ต. บางแก้ว อ. เมือง จ.อ่างทอง 14000


โทรศัพท์ 035-614437

ศิษยาภิบาล ชื่อ ศ.จ. ขวัญชัย ฉ่ำวิเศษ